Công trình
 
hinh
Nhấp lên hình để xem hình kích thước thực
:: Công Nghệ
:: Sử dụng PVC

 
Lớp chống thấm PVC:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        DỰ ÁN:               KHU CHUNG C